Vragen over netwarmte?

Wat is netwarmte?

Netwarmte is een duurzame, betrouwbare, veilige en lokale manier om gebouwen van warmte en warm tapwater te voorzien. Een warmtenet is een gesloten systeem waarbij de warmte van de bron door een netwerk van ondergrondse leidingen naar de gebouwen wordt gedistribueerd en waardoor het afgekoelde water weer naar de bron terugstroomt om opnieuw opgewarmd te worden.

Er ligt meer dan 600km aan warmteleidingen in de grond van Purmerend. De warmte in Purmerend wordt geproduceerd door drie productie-installaties; BioWarmteCentrale de Purmer en twee gasgestookte HulpWarmteCentrales. Daarnaast beschikt SVP over twee buffers.

CV-ketels, boilers, of geisers zijn in een huis met netwarmte overbodig.

Is netwarmte duurzaam?

De meeste woningen in Nederland worden nu nog verwarmd met behulp van een gasgestookte cv-ketel. Bij verbranding van gas komt er broeikasgas in de vorm van fossiel CO2  vrij en dat is slecht voor het milieu.  Woningen die aangesloten zijn op het Purmerendse warmtenet worden voor het grootste deel verwarmd met de warmte van onze BioWarmteCentrale. Deze warmte wordt duurzaam opgewekt met Nederlandse houtsnippers van Staatsbosbeheer. Hierbij komt geen CO2 vrij die afkomstig is van fossiele bronnen.

Heb ik voor netwarmte geen CV-ketel, boiler of geiser nodig?

Nee. Bij netwarmte komt warm water via een goed geïsoleerd leidingnet de afleverset binnen. Het warme water zorgt voor de verwarming van uw woning en voor verwarming van drinkwater voor warm tapwater uit de kraan.

Is netwarmte in combinatie met zonneboiler/zonnecollectoren mogelijk?

Wilt u een zonneboiler/zonnecollector plaatsen voor uw warme tapwater in uw woning? Neem dan contact op met een erkend lokale installateur. Die kan met u bespreken hoe dat het beste kan.

Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet ziet sinds 2014 toe op de levering van warmte en is erop gericht om de consument, de verbruiker van warmte, te beschermen. In de Warmtewet worden allerlei zaken rondom de warmtelevering geregeld waaronder de prijs die een klant maximaal gaat betalen voor warmte. Kijk voor meer informatie over de Warmtewet op www.consuwijzer.nl.

Wat is de functie van de warmte-afleverset?

De afleverset heeft drie functies:

  1. Verwarmen van de woning
    De afleverset zorgt dat er warm cv-water naar uw binneninstallatie gaat. Het netwarmtewater stroomt door uw binneninstallatie

 

  1. Warm tapwater leveren
    In de warmte-unit zit een warmtewisselaar. Die verwarmt koud leidingwater van het waterleidingbedrijf PWN, zodat u warm tapwater heeft in uw keuken en badkamer.

 

  1. Warmteverbruik registreren
    Aan de afleverset hangt een warmtemeter. Die registreert het warmteverbruik in Gigajoules (GJ).

Levert SVP ook koude?

Naast warmte levert SVP ook koude in het project de Vaart. Hier verzorgt SVP het beheer en onderhoud van de warmte-koude-installatie. Deze bestaat uit een centrale warmte-koudeopslag op 100 meter diepte in de bodem, gecombineerd met een verdeelsysteem in het gebouw en individuele warmtepompen per appartement.

SVP onderzoekt de mogelijkheid om dit systeem al dan niet in combinatie met het warmtenet te gebruiken voor nieuwbouwprojecten.

Hoe wordt de temperatuur in mijn woning geregeld?

De temperatuur in de woning wordt meestal geregeld door de combinatie van de kamerthermostaat en de cv-klep. Dit is een centrale radiatorkraan die te vinden is bij de afleverset. De cv-klep en kamerthermostaat regelen de centrale toevoer van het sv netwarmtewater naar alle radiatoren. Als de kamerthermostaat aangeeft dat de temperatuur lager is dan gewenst zal deze een signaal geven aan de cv-klep. De cv-klep zal dan opengaan en het netwarmtewater laten circuleren door de radiatoren totdat de kamerthermostaat meet dat de temperatuur gelijk is aan de gewenste kamertemperatuur.

Het is ook mogelijk dat uw woning is voorzien van radiatoren met thermostatische radiatorkranen. In dat geval wordt de temperatuur per radiator geregeld zoals hierboven beschreven. Met behulp van een centrale nachtverlaging kan de centrale toevoer worden verminderd voor de periodes dat de verwarmingsinstallatie op een lager niveau gebruikt wordt.

Hoe wordt het tapwater opgewarmd?

In de afleverset zit een warmtewisselaar om het leidingwater van waterleidingbedrijf PWN te verwarmen voor het warme tapwater in de keuken en in de badkamer. Dit water komt niet in (fysiek) contact met water uit het warmtenet.

Kan ik een waterontharder (laten) plaatsen?

Technisch gezien is er geen enkel bezwaar om een waterontharder te (laten) plaatsen.

Ik ben afgesloten. Wat nu?

Als u vanwege een betalingsachterstand bent afgesloten, dan kunt u voor deze vraag bij de deurwaarder terecht. Bent u vanwege een andere reden dan een betalingsachterstand afgesloten, dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze Klantenservice via 0900 9807 (lokaal tarief) op werkdagen tussen 8:00 uur – 18:00 uur.

Ik heb een klacht. Waar kan ik terecht?

U kunt uw klacht doorgeven aan onze klantenservice. Dit kan per mail, post of telefoon:

Telefoon: 0900 9807 (lokaal tarief)

Mail: [email protected]

Postadres hoofdkantoor: Stadsverwarming Purmerend, Postbus 470, 1440 AL Purmerend

Waarom komt er rook uit de hulpwarmtecentrales van SVP?

SVP heeft voor de productie van de warmte die ze aan de klanten levert, de beschikking over drie bronnen: BioWarmteCentrale de Purmer en twee gasgestookte hulpwarmtecentrales. De BioWarmteCentrale heeft een vermogen van 44 MW en produceert de warmte met Nederlandse houtsnippers van Staatsbosbeheer. Op jaarbasis levert de BioWarmteCentrale meer dan 70% van de benodigde warmte. De warmtevraag van onze klanten verschilt sterk gedurende het jaar. In de winter wordt de warmte gebruikt voor verwarming en voor warm water, terwijl in de zomer alleen warm tapwater wordt gevraagd. Daarmee is er een groot verschil tussen een zeer koude winterdag, waarin het gevraagde warmtevermogen in de dagpiek kan oplopen tot 170 MW en de zomer, waarin dezelfde piek maar 20 MW is. Om in deze sterk wisselende warmtevraag te voorzien, zet SVP de BioWarmteCentrale in als basislastinstallatie die in principe nooit uitgaat. In de winter, wanneer de warmtevraag van klanten hoog is, worden ook de aardgasgestookte hulpwarmtecentrales ingezet. In de winter ziet u daarom vaker een rookpluim uit de hulpwarmtecentrale komen. Wanneer de BioWarmteCentrale de vraag weer alleen aan kan, gaan deze centrales weer uit.

Wat is een GigaJoule?

Het verbruik van netwarmte wordt gemeten in GigaJoule (GJ). De GigaJoule-meter meet de warmte die door uw installatie is afgegeven aan uw woning. Dat werkt als volgt. De meter meet het aantal liters water dat in de afleverset wordt gebruikt voor verwarming van de binneninstallatie (radiatoren) en tapwater en het verschil in temperatuur van het inkomende en uitgaande water. Hiermee kan berekend worden hoeveel warmte er is afgegeven.

Wat is een graaddag?

Een graaddag is geen dag, maar een rekeneenheid voor de hoeveelheid energie die nodig is om een woning te verwarmen.

Bij een graaddagenberekening wordt uitgegaan van een gemiddelde binnentemperatuur van 18°C. Is de gemiddelde buitentemperatuur op een dag bijvoorbeeld 10°C, dan zijn er die dag (18-10=) 8 graaddagen.

Is de gemiddelde buitentemperatuur hoger dan 18°C, dan is het aantal graaddagen die dag nul. Hoe hoger het aantal graaddagen in een bepaalde periode, hoe meer energie er nodig is om een woning te verwarmen.

De gemiddelde buitentemperatuur wordt gemeten door het KNMI. De graaddagen voor Purmerend worden berekend aan de hand van twee weerstations, namelijk Schiphol en De Kooy.

SVP gebruikt de hoeveelheid graaddagen bijvoorbeeld om een standaardjaarverbruik te berekenen.

Wat is een regelstation?

Een regelstation is een druk- en temperatuur regelstation dat ervoor zorgt dat het water op de juiste manier circuleert over een (deel van een) wijk.